Nové biblické príbehy

Mgr. Jozef Ridilla. Historik umenia. ORCID

Nové biblické príbehy (1994 – 1996)

Séria lepených papierových koláží v štýle Maxa Ernsta bola vytvorená výlučne použitím drevorytových ilustrácií Gustava Dorého z diela La Grande Bible de Tours z roku 1866. Podkladové obrazy i aplikované výstrižky sú teda homogénnejším celkom než Ernstove koláže vytvárané rozstrihaním ilustrácií z rôznych zošitových románov, čo môže byť zaujímavým východiskovým momentom pri interpretácii. Keďže estetika ernstovskej koláže je založená na klasickom princípe trompe l’oeil stierajúcim hranice medzi umením a realitou, porovnanie výsledných koláží s pôvodnou podobou podkladových obrazov môže byť zaujímavou skúsenosťou.

Sled koláží nie je stanovený, ich poradie je voľné. Cieľom bolo vytvoriť vizuálnu báseň – pásmo v duchu surrealistickej konvulzívnej krásy. Koláže nie je nevyhnutné chápať v náboženských intenciách, Dorého dielo autorovi len pripadalo vhodné pre vyjadrenie niečoho, čo je všeobecne ľudské. Skolážovanie biblických ilustrácií prinieslo nové estetické kvality založené na čistej poézii a tajomstve, ku ktorému sa tvorca môže priblížiť iba v stave uvoľneného podvedomia.

Český teoretik medzivojnového surrealizmu Karel Teige pociťoval potrebu vytvárať surrealistické koláže, aby mohol lepšie pochopiť tvorivý proces umelcov, ktorými bol obklopený. Autor Nových biblických príbehov je takisto historik umenia, v jeho prípade však išlo o snahu precítiť fungovanie surrealistickej a všeobecne imaginatívnej tvorby v období, kedy písal diplomovú prácu Vývoj svetovej a slovenskej imaginatívnej fotografie.

© Jozef Ridilla 1994 – 1996