Pokyny pre autorov

Príspevky posielajte e-mailom na adresu info(zavináč)theatrica.sk

Autori môžu zaslať odborné štúdie, eseje, analýzy, recenzie či vlastnú umeleckú tvorbu. Vhodnosť textov pre časopis Theatrica posudzuje Redakčná rada, ktorá si vyhradzuje právo na schválenie prípadnej publikácie príspevku. Odborné štúdie, ktoré by mali byť reprezentatívnymi textami na nosné témy základného výskumu z teatrológie, muzikológie, umenovedy, prípadne ďalších príbuzných odborov, budú predmetom následného recenzentského posudzovania dvomi nezávislými recenzentmi. Toto konanie je obojstranne anonymné. Autorské práva s autormi príspevkov a recenzentmi sú vysporiadané licenčnými zmluvami. Autori môžu zaslať texty v slovenskom, anglickom, nemeckom, talianskom alebo českom jazyku. Povinnou súčasťou odborných štúdií je názov, abstrakt, kľúčové slová a resumé v slovenskom a anglickom jazyku. Redakcia autorov všetkých príspevkov o výslednom rozhodnutí publikovať či nepublikovať zaslané príspevky informuje v rozmedzí 2-6 týždňov od doručenia príspevku redakcii.

Súčasťou zaslaného príspevku je vyplnený kontaktný formulár s nasledujúcimi údajmi:

Vizitka autora:
Meno, pracovisko, ORCID. Autori prikladajú tiež stručný životopis v rozsahu cca 7 riadkov.

Abstrakt (len k odborným štúdiám a analýzam):
K odborným štúdiám je potrebné pripojiť abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku (oba cca 1000 znakov)

Kľúčové slová (ku všetkým príspevkom)
V slovenskom a anglickom jazyku (min. 5).


Ďalšie prílohy

Text príspevku:
Príspevky nie sú obmedzené rozsahom, prosíme ich zaslať vo formáte .doc, .docx.
Prosíme nevkladať do textu obrazový materiál (fotografie, grafy, tabuľky).
V texte je potrebné vyznačiť miesta, kam má byť obrazový materiál zaradený (napr. odkazom graf 1, obrázok 1, tabuľka 1…).
V texte môžete vyznačiť dôležité pojmy tučným písmom alebo kurzívou. Na odlíšenie nadpisov a názvov stačí použiť tučné písmo alebo písmo inej veľkosti tak, aby bola jasná hierarchia titulkov.

Obrazová a notová príloha:
Obrázky alebo fotografie zasielajte vo formáte .jpg, .png alebo .tif s rozlíšením aspoň 300 dpi.
Pri každom obrazovom materiáli je nevyhnutné uviesť jeho názov (totožný s označením v texte príspevku).
V prípade fotografií, obrázkov a notových príkladov aj ich autora, resp. zdroj a informáciu o autorskom vysporiadaní (osobnostné a licenčné práva) a súhlas na ich publikovanie.
Odporúča sa uviesť tiež stručný popis.

Resumé (ku všetkým príspevkom):
Na konci príspevku je potrebné uviesť krátke resumé v anglickom jazyku (cca 1000 znakov), zoznam použitej literatúry (podľa priloženého vzoru) a údaje súvisiace s publikovaním práce, napr. informácia o grantovej podpore, financovaní výskumu a pod.

Bibliografické odkazy a citácie uvádzajte podľa normy ISO 690-2.

Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.

Autori berú na vedomie, že všetky publikované príspevky budú na základe zmluvy č. 2022/29 medzi o.z. Theatrica a Univerzitnou knižnicou v Bratislave spracovávané v databázach knižnice (vyhľadávanie, vyhotovovanie rozmnoženiny, dlhodobá archivácia), táto skutočnosť je ošetrená licenčnou zmluvou.

V prípade otázok kontaktujte redakciu.