Pokyny pre recenzentov

Postúpenie rukopisu do recenzného konania a posúdenie rubriky

Poverený redaktor autorovi potvrdí prijatie rukopisu predkladaného na publikovanie do redakcie. Rukopis je ďalej predložený na prvotné posúdenie redakcii časopisu (hlavný redaktor a redaktori), ktorá posúdi, či je rukopis vhodný z hľadiska profilu časopisu a či spĺňa náležitosti textu na publikovanie v časopise. V prípade, že členovia redakcie zistia nedodržanie náležitostí textu, redakcia si vyhradzuje právo rukopis zamietnuť a nepostúpiť do ďalšieho recenzného konania. Autor je oboznámený s výsledkom prvotného posúdenia, či jeho rukopis môže/ nemôže vtúpiť do recenzného konania. V prípade zamietnutia rukopisu bude autorovi poskytnuté stručné odôvodnenie.

Pravidlá výberu recenzentov

Príspevky, ktoré boli po prvotnom posúdení redakčným tímom časopisu (redaktori a hlavný redaktor) vyhodnotené ako štúdie vhodné na publikovanie, sú v anonymnej podobe zaslané dvom nezávislým recenzentom.

Pravidlá pre recenzentov

Oslovený recenzent potvrdí redakcii príjem rukopisu na recenzné konanie. Prijatím rukopisu na recenzné posúdenie sa recenzent zaväzuje dodržať stanovený termín a dodržať anonymitu recenzného konania. Posudok má byť zaslaný výhradne redakcii a o jeho výsledku sa recenzent nesmie písomne ani ústne zmieňovať tretím stranám. V prípade, ak recenzent nadobudne presvedčenie, že z jeho strany nie je možné dodržať anonymitu recenzného konania (napr. zistí identitu autora), je v konflikte záujmov (osobnom či odbornom) alebo sa necíti na posúdenie rukopisu odborne kompetentný, oznámi túto skutočnosť redakcii a zamietne vypracovanie recenzného posudku.

Recenzenti by mali uplatňovať nasledujúce zásady

 • súhlasiť s recenzovaním príspevku len v prípade, že sú si vedomí svojej odbornosti v danej oblasti a schopnosti načas vypracovať posudok,
 • rešpektovať dôvernosť recenzného konania a nešíriť informácie o ňom (s výnimkou nevyhnutnej komunikácie s redakciou),
 • nezneužívať informácie z recenzného konania vo svoj prospech (resp. v prospech svojej organizácie) alebo v neprospech iných osôb,
 • uviesť vopred všetky prípadné konflikty záujmov alebo zaujatosť týkajúcu sa autora či témy príspevku,
 • vypracovať objektívny a konštruktívny posudok,
 • vyhýbať sa osobným útokom a znevažovaniu autora,
 • vypracovať posudok včas (t.j. v lehote dvoch týždňov od doručenia príspevku).

Recenzenti, ktorí prijmú rukopis na posúdenie, postupujú v súlade so štandardizovaným formulárom, pričom hodnotia

 • či je cieľ štúdie/ resp. materiálu, eseje/ diskusie/ prehľadu jasne definovaný,
 • jeho originalitu,
 • štruktúru a jazykovú úroveň príspevku,
 • použité metódy,
 • správnosť citovania literatúry,
 • prípadne úroveň grafických príloh.