O časopise

Internetový časopis Theatrica prináša interdisciplinárne vedecké štúdie, odborné články, autorské názory, interpretačné analýzy a recenzie z oblasti opery a hudobného divadla, divadelných štúdií, teatrológie a scénografie svetového repertoáru a repertoáru hraného na Slovensku od 17. storočia do súčasnosti.

Jedna z línií prezentuje výsledky bádania v oblasti tzv. starej hudby a hudobného divadla na Slovensku a v zahraničí a z obdobia spred roku 1920.

Jeho základným hodnotovým kritériom je kvalita a slobodné kritické myslenie.

Časopis poskytuje priestor teoretikom ale aj výkonným umelcom na publikovanie odborných štúdií, analýz a odbornú reflexiu umeleckej tvorby, pretože veríme v platnosť slov Jeana Mignota, francúzskeho architekta aktívneho na prelome 14. a 15. storočia. K jeho okrídleným výrokom patrí: „Ars sine scientia nihil est“ („Umenie bez teórie je ničím“).

Periodicita časopisu je nepravidelná, príspevky sú do časopisu dopĺňané priebežne.

Projekt nie je financovaný z verejných zdrojov ani z dotácií a časopis Theatrica zatiaľ pracuje bez akejkoľvek podpory umeleckých fondov či kultúrnych grantov.

Vydáva: občianske združenie Theatrica.

Dátum vzniku časopisu (dátum pridelenia ISSN): 7. 7. 2021