Zásady publikačnej etiky

Cieľom týchto Zásad publikačnej etiky časopisu Theatrica (ďalej len „Zásady“) je prevencia pred prípadnými protiprávnymi a neetickými postupmi vo všetkých fázach publikačného procesu.

Zaslaním rukopisu vydavateľovi autor potvrdzuje, že jeho text je pôvodným dielom, ktoré doteraz nebolo publikované alebo zaslané k recenzii inému vydavateľovi. Akékoľvek plagiátorstvo, predkladanie zhodných alebo už publikovaných rukopisov, uvádzanie nesprávnych údajov a nepravdivých vyhlásení o autorstve a pôvodnosti rukopisu, považuje vydavateľ za neetické a neprijateľné. Nepôvodné diela a diela, ktoré sú plagiátom, vydavateľ nebude nepublikovať.

Prekážkou publikácie nie je, ak bola pôvodná verzia rukopisu publikovaná vo forme working PAPER, napr. v sérii MUNI LAW Working Papers.

Zásady publikačnej etiky vychádza z prameňov COPE (Committee on Publication Ethics). Z týchto Zásad vyplývajú nižšie uvedené povinnosti autorom, redakcii a recenzentom:

Povinnosti autorov:

 1. Autori garantujú, že rukopis je ich pôvodným autorským dielom,
 2. dodržiavajú formálne požiadavky stanovené vydavateľom, vrátane pravidiel pre citácie zdrojov,
 3. dodržiavajú povinnosť uviesť spoluautorov, zároveň však ako spoluautora neuvádzajú nikoho, kto sa nepodieľal na príprave rukopisu,
 4. garantujú, že ten istý rukopis nebol súčasne zaslaný na uverejnenie v inom zborníku, monografi alebo časopise,
 5. garantujú, že rukopis nebol v minulosti publikovaný, dodržiavajú citačnú etiku a uvádzajú všetky použité zdroje, vrátane riadneho vyznačenia sekundárnych citácií,
 6. zaväzujú sa, že oznámia vydavateľovi akúkoľvek pochybnosť ohľadom pôvodnosti a autorstva predkladaných rukopisov.

Povinnosti redakcie:

 1. Redakcia zodpovedá za celkový obsah a kvalitu časopisu, jeho odborné zameranie a diverzitu príspevkov,
 2. rešpektuje požiadavku originality,
 3. rešpektuje to, že informácie týkajúce sa publikácie (napr. recenzné posudky) sú dôverné,
 4. predchádza prípadnému konfliktu záujmov autorov a recenzentov,
 5. rozhoduje o zaradení rukopisov s prihliadnutím k recenziám, ak ide o recenzovanú rubriku,
 6. zabezpečí, aby pri rozhodovaní o zaradení rukopisov rozhodovala iba ich akademická kvalita bez ohľadu na to, či ide o rukopis, ktorý bol redakciou vyžiadaný alebo rukopis pre zvláštne či tematická čísla,
 7. nezaradí do časopisu rukopis, u ktorého je podozrenie, že nie je pôvodný, resp. je výsledkom plagiátorstva.

Povinnosti recenzentov:

 1. Recenzenti svojou činnosťou prispievajú k informovanému rozhodovaniu redakcie a ku skvalitneniu recenzovaných rukopisov svojim nestranným a konštruktívnym posudzovaním vykonávaným s použitím vecných a objektívnych argumentov bez osobných výpadov voči autorovi,
 2. dodržiavajú pokyny zo strany vydavateľa,
 3. dodržiavajú anonymitu recenzného konania (double blind peer review) a rešpektujú dôverný charakter informácií o publikačnom procese,
 4. dodržiavajú termíny stanovené redakciou,
 5. vyhýbajú sa konfliktom záujmov, alebo na tento konflikt záujmov včas upozornia vydavateľa,
 6. upozornia vždy pri podozrení na plagiátorstvo.

Bratislava 24. 5. 2021