Pokyny pre autorov

Príspevky posielajte e-mailom na adresu info(zavináč)theatrica.sk

O prijatí alebo neprijatí textov v slovenskom, prípadne inom jazyku rozhoduje Redakčná rada na základe posudkov nezávislých recenzentov. Recenzné konanie je obojstranne anonymné. Redakcia autorov o výsledku informuje v rozmedzí 4-6 týždňov od doručenia príspevku redakcii.

Súčasťou zaslaného príspevku má byť:

Vizitka autora:

Meno, pracovisko, ORCID.

Abstrakt:

K odborným štúdiám je potrebné pripojiť abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku (oba cca 1000 znakov), kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku (min. 5).

Text príspevku:

Príspevky nie sú obmedzené rozsahom, prosíme ich zaslať vo formáte .doc, .docx.

Prosíme nevkladať do textu obrazový materiál (fotografie, grafy, tabuľky).

V texte je potrebné vyznačiť miesta, kam má byť obrazový materiál zaradený (napr. odkazom graf 1, obrázok 1, tabuľka 1…).

V texte môžete vyznačiť dôležité pojmy tučným písmom alebo kurzívou. Na odlíšenie nadpisov a názvov stačí použiť tučné písmo alebo písmo inej veľkosti tak, aby bola jasná hierarchia titulkov.

Obrazová a notová príloha:

Obrázky alebo fotografie zasielajte vo formáte .jpg, .png alebo .tif s rozlíšením aspoň 300 dpi.

Pri každom obrazovom materiáli je nevyhnutné uviesť jeho názov (totožný s označením v texte príspevku)

V prípade fotografií, obrázkov a notových príkladov aj ich autora, resp. zdroj a informáciu o autorskom vysporiadaní (osobnostné a licenčné práva) a súhlas na ich publikovanie.

Odporúča sa uviesť tiež stručný popis.

Resumé:

Na konci príspevku je potrebné uviesť krátke resumé v anglickom jazyku (cca 1000 znakov), zoznam použitej literatúry (podľa priloženého vzoru) a údaje súvisiace s publikovaním práce, napr. informácia o grantovej podpore, financovaní výskumu a pod.

Bibliografické odkazy a citácie uvádzajte podľa normy ISO 690-2.

V prípade otázok kontaktujte redakciu.

Pokyny pre recenzentov: Formulár na redakčné recenzovanie príspevkov